کاملترین فایل{بررسی انواع غلات مانند گندم، جو، یولاف و ... و ویژگیها و اهمیت آنها}

بررسی انواع غلات مانند گندم، جو، یولاف و ... و ویژگیها و اهمیت آنها|30019964|ugo|بررسی انواع غلات مانند گندم, جو, یولاف و ,,, و ویژگیها و اهمیت آنها
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی انواع غلات مانند گندم، جو، یولاف و ... و ویژگیها و اهمیت آنهاآماده دریافت می باشد .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 117

اهميت غلاتافزايش جمعيت افزايش توليدگندم 15 10 سال قبل از ميلاد مسيح در خاورميانه و فلات ايرانقدمت كشاورزي 4500 سال قبل از ميلاد در نيلجو 6500 سال قبل از ميلاد در جارموغلات از خانواده Granmineae يا Peaceaeشامل: گندم – جو – چاودار – يولاف – ذرت – سورگوم – ارزن – برنجدر ايران يولاف و چاودارسطح زير كشت غلات بالاترين گندم بيشتري سطح زير كشت(750 ميليون هكتار حدود 55 درصد كل اراضي قابل كشت )عملكرد گياهان مورد نظر در طي سالهاي اخير افزايش شديد خصوصاً گندم و جوانقلاب سبز خودكفايي بعضي از كشورهابالابردن عملكرد

درصد پروتئيناهميت غلات از نظر غذايياولين بار زنان زراعتتغذيه بدرگياهان اندوسپرم و لپه ها در دولپه هابافت غذايي در تك لپه هاغلات 90 درصد تغذيهقسمت هاي يك بذردانه = ميوهميوه غلات گندمه (Caryopsis) ميوه خشك ناشكوفا كه پريكارپ نازك شده و به پوسته چسبيدهپريكارپتستاقسمت هاي دانه امروناندوسپرمجنين1 پريكارپ پوسته ميوه (غشاء تخمدان) 5 4 لايه سلولاپي كارپشامل مزوكارپاندوكارپ2 تستا پوسته بذرنازك و از دو لايه سلول از ديواره تخمدان رنگ قرمز – قهوه اي – زرد3 آلدون از يك لايه سلول بزرگ با ديواره صخيمپر از پروتئين و آنزيم آميلاز و پروتئاز و ...گلوبولين بدون گلوتن4 اندوسپرم بزرگترين بخش 80 درصد وزن ميوهديواره سلول ها نازك و از نشاسته و پروتئين لگتادين و لگوتنين + آب = گلوتن5 جنين (بنفش) رويان قسمت پاييني دانه و با كمك اسكوتلوم (لپه) محافظت مي¬شود.اسكوتلوم سلول هاي يك شكل با قطر يكسانوظيفه جذب مواد غذايي ذخيره شده در اندوسپرم و انتقالقسمت هاي جنين ريشه چه كلئوديزساقه چه در بالاي ژمول و با رأس گردژمول ...رشد غلات و نمو غلاتجوانه زدنمرحله رويشي تشكيل ريشهپنجه زنيداراي دو مرحلهتشكيل شدن سنبلهمرحله زايشي گروه گرده افشانيتشكيل دانهرسيدن دانه

فيكس و وادوكس روش ده دهيفيكس 12 مرحله از جوانه زدن تا رسيدگي كاملجوانه زدن Germinatioآب كمترين از حبوبات و گياهان صنعتي به جز ارزن حدود 50 درصددرجه حرارت حداقل 5 1 درجه گندم جو يولاف چاودار معروفغلات مناطق معتدله يا دانه ريزها غلات مناطق سرد مقاوم به سرماحداقل 8 درجه ذرت– ارزن – سورگوم – برنج داراي خواب زمستانهدوره رشد كوتاه تر حساس به سرما دوره رشد طولانيopt دما 25 18وقتي حرارت، رطوبت، اكسيژن مناسب باشد ذخيره آنزيم اسكوتلومرشد و تمايز يافته ها رويانزمان 5 4 روزاولين قسمت ريشه هاي جنيني Radicleگندم 5 3 عدديولاف 4 عددجو 8 5 عددذرت ارزن برنج و ذرت خوشه اي 1 عدد

پنجه زني Tilleringبعد از رويش زمان محدودي توقف رشد طولي غلات ساقه ايجاد گردهانشعاب ساقه از گره = توليد پنجه طوقه

گره انشعاب تعداد زيادي گره با فاصله كم خطاي ديداز گره انشعاب تعداد زيادي ريشه ريشه هاي ثانويهريشه هاي تاجيريشه هاي دائميريشه هاي اصلي

گره انشعاب مواد غذاييدر غلات پاييوه مهم مقاومت به سرما*محل گره انشعاب متغير و بسته به عمق كاشتدر غلات پاييزه عمق بيشترعمق بيشتر ريشه بيشترريشه قوي ترروشنايي بيشتر عمق پايزه گره انشعابنور مستقيم پايين تر (پايين تر)قدرت پنجه زني ژنيتيكي و تاحد محيطيچاودار بيشترين و بعد جو و گندمدر بهاره ها جو بالاترين و بعد يولافذرت بسيار كمقدرت پنجه زني تراكم در ارقام مختلف مهم است.

حرارتنوررژيم غذاييعوامل محيطي مهم رطوبتفضااندازه بذرروش كاشتدرجه حرارت لازم 12 8 درجه سانتي گرادتعداد مفيد پنجه سنبله غير بارور

تشكيل ساقه ساقه رفتن Stem Extensionبعد از پنجه زدن و با مناسب شدن دماقبل از تشكيل ساقه بهاره شدن Vernalization40 30 روز دما 5 0 درجهطويل شدن ساقه رشد هر ميان گرهميان گره تحتاني طول كمتر اما بافت مكانيكي زيادتر و توسعه يافته ترطويل ترين ميان گره ميان گره بالايي نصف طول ساقهميان گره گندم چاودار جو يولاف توخالي است به جز دوروم؟گره توپر است.

ساقه رفتن به عوامل ژنتيكيدمارطوبت مهم ترمواد غذايي

هر گره برگ غلاف sheath&nمطالب دیگر:
🔑تحقیق تحلیل مكاتب شرق‏ شناسی در اروپا🔑تحقیق نگاهى کلّى به آيات علمي قرآن🔑تحقیق اهمیت آزادي در اسلام🔑تحقیق نگرش به دنيا در اسلام🔑تحقیق اهمیت نماز🔑تحقیق اهميت نماز جماعت🔑تحقیق بررسی و شناخت وضو و نماز🔑تحقیق نگاهی عمیق به اهمیت نماز🔑تحقیق بررسی نگرش به دنيا در نهج البلاغه🔑تحقیق نگاهي به اهداف و آثار ازدواج در قرآن🔑تحقیق اهمیت معاد و عوالم پس از مرگ🔑تحقیق مكتب اتریشی یكی از اصیل‌ترین مكاتب اقتصاد آزاد🔑تحقیق در جستجوی خوشبختی نگاهی به مبانی جریان سودگرایی از دیدگاه جاتن استوارت میل🔑تحقیق اهمیت نیکی به پدر و مادر🔑تحقیق همه چیز در مورد نفس (تحلیل و بررسی)🔑تحقیق نقد روايات اهل سنت و بعثت🔑تحقیق نقش دینداری و انتظار در کاهش ناهنجاری‌ های اجتماعی🔑تحقیق تاثیر اخلاق پيامبر در جامعه🔑تحقیق اهمیت معادشناسی🔑تحقیق اهمیت حجاب در قرآن🔑تحقیق منشأ دین از نگاه جامعه شناسی دینی در اروپا🔑تحقیق موسیقی از نظر اسلام🔑تحقیق تحلیل موانع اتحاد و انسجام اسلامی🔑تحقیق مهدویت در قرآن🔑تحقیق آشنایی جامع با مهدویت